Privacy Policy

Privacy beleid van Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren  (hierna: “Wilhelmina” ) verwerkt van haar leden en donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Wilhelmina, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Wilhelmina verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wilhelmina adviseert u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Wilhelmina, Eduard van Beinumlaan 64 te Dieren, telefoonnummer 06 54994395, KvK nummer 40 119 132. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via email-adres info@wilhelmina-spankeren.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Wilhelmina en voor welk doel

2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
 • postadres;
 • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

 

2.2       Wilhelmina verwerkt de in onder 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • u naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het  afhandelen van de van u verkregen informatie,
 • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Wilhelmina;
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3       Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Wilhelmina en u te informeren over de ontwikkelingen van Wilhelmina.

 

 3. E-mail berichtgeving

 

Wilhelmina gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Wilhelmina te sturen. Deze nieuwsbrieven zullen altijd in BCC naar u worden gezonden. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

4. Foto’s

4.1       Indien u lid wordt van Wilhelmina geeft u uitdrukkelijk toestemming voor:

 • het maken van foto’s tijdens repetities, uitvoering en openbare optredens in vereniging verband door alle andere leden;
 • het gebruik van de onder 4.1 sub a bedoelde foto’s voor privédoeleinden van alle andere leden;
 • het plaatsen van de onder 4.1 sub a bedoelde de foto’s op de officiële website en facebookpagina van Wilhelmina door de onder artikel 1 bedoelde functionaris leden/donateurbeheer

4.2       Mocht u bezwaren hebben tegen hetgeen bepaald is onder 4.1.,   dient u  dit schriftelijk of per e-mailbericht kenbaar te maken aan de onder artikel 1 bedoelde functionaris leden/donateurbeheer. Na kennisname van uw  bezwaar zullen er geen foto’s meer van u worden gepubliceerd op officiële website en facebookpagina van Wilhelmina.

4.3       Mochten er reeds foto’s op de officiële website en facebookpagina van Wilhelmina van u zijn gepubliceerd, waarvan u vindt dat deze dienen te worden verwijderd, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mailbericht kenbaar maken aan de onder artikel 1 bedoelde functionaris leden/donateurbeheer. De bedoelde foto’s zullen daarna terstond worden verwijderd.

 

5Verstrekking gegevens aan derden

Wilhelmina zal geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekken zonder per geval uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van u.

 

6Bewaartermijnen

Wilhelmina verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

7Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wilhelmina passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

7.1 Melden datalekken

 • Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens, en verlies van (toegang tot) persoonsgegevens.
 • Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienen ernstige datalekken te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moet aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) worden medegedeeld dat het is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Om misverstanden te voorkomen zal Wilhelmina in alle gevallen dat er een datalek is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens dit mededelen aan de betrokkenen.
 • Wilhelmina roept ieder lid, maar ook niet leden op (mogelijke) datalekken bij Wilhelmina te melden aan de voorzitter van Wilhelmina.
 • De voorzitter zal een onderzoek instellen of het melden van de (mogelijk) datalek zoals noodzakelijk is.
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 • Via de functionaris leden/donateurbeheer  van Wilhelmina kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wilhelmina zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de functionaris leden/donateurbeheer.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop Wilhelmina uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezicht-houder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze functionaris leden/donateurbeheer Wilhelmina.
 1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wilhelmina adviseert u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.